Rodzice
  • zniżki dla rodzeństw uczęszczających w tym samym roku szkolnym do Dwujęzycznych Szkół im. W. Kopalińskiego,
  • jednorazowa kwota wpisowego - 300 zł dla absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. W. Kopalińskiego,
  • w klasie trzeciej zwolnienie z opłaty czesnego za miesiąc lipiec i sierpień.

W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć obowiązkowych, dodatkowych, wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć wychowania fizycznego realizowanych na basenie i lodowisku oraz fakultetów z poszczególnych przedmiotów przygotowujących do matury w zakresie rozszerzonym.

Opłaty za edukację w szkole należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
ING Bank Śląski 33 1050 1070 1000 0022 7267 5568 lub w kasie szkoły.