Kandydaci
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i członków komisji. 
 2. Kandydaci do gimnazjum składają dokumentację w sekretariacie szkoły.
 3. Wymagane dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej, 
  • karta zdrowia ucznia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne, opisane imieniem i nazwiskiem,
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy ucznia [POBIERZ]. 
 4. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów:
  • z testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej. Testy dla kandydatów obejmują zakres podstawy programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej [POBIERZ PRZYKŁADOWY TEST],
  • za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane w pierwszym semestrze ostatniej klasy szkoły podstawowej wymienione w formularzu zgłoszeniowym ucznia (z wyłączeniem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, wf, religia/etyka),
  • za inne osiągnięcia ucznia: uczestnik i finalista szczebla wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty, osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, a także kandydaci posiadający certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2, np. First Certificate przyjmowani są niezależnie od kryteriów wymienionych w pkt. 4 regulaminu.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00, tel. +48 604 069 023.